ذره

متحیرم...

یکی ذره بودنم راصدا می زند...

برای بعضی بدون شرح ها باید گریست...

برای بعضی بدون شرح ها باید خندید...

برای بعضی بدون شرح ها باید دست زد...

برای بعضی بدون شرح ها باید افسوس خورد...

برای بعضی بدن شرح ها باید حسرت خورد...

برای بعضی بدون شرح ها باید خجالت کشید...

برای بعضی بدون شرح ها باید شکر کرد...

برای بعضی بدون شرح ها باید سکوت کرد...

برای بعضی بدون شرح ها باید احساس مسئولیت کرد...

برای بعضی بدون شرح ها باید تفکر کرد...

برای بعضی بدون شرح ها باید اقدام کرد...

و

برای بعضی بدون شرح ها باید نوشت بدون شرح...

رحم کن بر  بیچار گی ما...

پی نوشت:

وَارحَمِ استِکانَتَنا بَعدَه...فرازی از دعای عهد

«زندگی» باید پیوسته در حال به «وجودآمدن »یا به «وجود آوردن باشد»،و الا باری است بر دوش انسان.

                                                                                           علامه محمد تقی جعفری "ره"