ذره

خدایا.

ما را از کسانى قرار ده که شاخسارهاى‏ اشتیاق به سویت در بوستان هاى سینه‏ هایشان استوار و پابرجا شده است و سوز عشقت تمامی دل آنها را فرا گرفته...

فرازی از مناجات عارفان.امام سجاد علیه اسلام