ذره

خدایا...

کمکم کن...

تا عمل کنم ...

به قول هایی که...

لحظه...

سال تحویل...

به خودم دادم....