ذره

«زندگی» باید پیوسته در حال به «وجودآمدن »یا به «وجود آوردن باشد»،و الا باری است بر دوش انسان.

                                                                                           علامه محمد تقی جعفری "ره"